Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jazyk: CZ, EN, IT

Proč technologii ERVOeco

Jde o technologií 21. století, kterou český tým vědců vyvíjí již od roku 2012. Odpovídá koncepci cirkulární ekonomiky, kdy z organické části odpadů těží cenné a dále využitelné suroviny v podobě oleje, plynu a uhlíkatého pevného zbytku. Vrací tak použité výrobky znovu do života, pomáhá zbavovat planetu odpadu a řeší tak jeden z největších problémů lidstva. Technologie má budoucnost nejen proto, že odpadky umí recyklovat, ale hlavně proto, že je ekologická a zároveň může být její provoz i ekonomicky výdělečný. Vzhledem ke své hlavní funkci má také význačný potenciál snižovat přítomnost škodlivých emisí.

Hlavní výhody technologie ERVOeco

Produkce užitečných surovin

Technologie ERVOeco umožňuje rozkládat organický odpad na syntetické plyny, syntetické oleje a uhlíkatý pevný zbytek, tj. suroviny pro následnou výrobu paliv, tepelná a elektrické energie nebo pro další průmyslové zpracování.

Waste to Energy

ERVOeco představuje inovativní technologii v souladu s konceptem „Waste to Energy“, která může transformovat organický odpad na užitečnou energii. Tím snižuje objem skládkovaného odpadu, a přispívá k diverzifikaci energetického mixu, čímž podporuje snižování závislosti na fosilních palivech.

Automatizace

ERVOeco je vybaveno moderními automatizovanými systémy, které zajištují efektivní a bezpečné zpracování organického odpadu. Je minimalizována potřeba lidského zásahu a zvyšuje se produktivita celého procesu zpracování.

Energetická soběstačnost

Místní komunity a průmyslové závody mohou využít tuto technologii k výrobě vlastní energie a snižování závislosti na externích drahých zdrojích. Pomocí výstupů z technologie lze vyrobit i výrazně vyšší množství energie, než je potřeba na její provoz.

Snížení emisí a uhlíková neutralita

ERVOeco přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů díky využití organického dopadu jako možné zdroje energie. Tímto způsobem mohou společnosti dosahovat uhlíkové neutrality a přispívat k boji proti klimatickým změnám.

Udržitelnost

Technologie ERVOeco je založena na principu udržitelnosti a odpovědného využívání zdrojů. Jejím cílem je minimalizovat environmentální dopady a podporovat ochranu přírodních zdrojů. Díky depolymerizačnímu procesu umožňuje efektivní recyklaci organického odpadu, což přispívá k udržitelnějšímu hospodaření s odpady. Tímto přecházíme od tradičního lineárního modelu „vyrobit, použít, vyhodit“ k cirkulárnímu modelu „vyrobit, použít, recyklovat a znovu použít“.

Řešení na klíč

ERVOeco nabízí komplexní řešení na klíč pro zpracování organického odpadu, které může být modulární. Od dodání zařízení po provoz a údržbu je veškerá funkcionalita zařízení optimalizována pro dosažení co nejlepších výsledků.

Servis a konzultace

Společnost LOGeco k technologii ERVOeco poskytuje odborný servis a konzultace. Zákazníci mohou počítat se zaškolením jejich personálu a s technickou podporu pro správné využití technologie a dosažení optimálních výsledků.

Snížení objemu odpadu

A řešením globálního problému lidstva „hromadění odpadu“: ERVOeco je vynikajícím nástrojem pro snižování objemu odpadu. Depolymerizace umožňuje účinně zpracovávat organický odpad a minimalizovat jeho množství, což vede ke snížení nákladů na jeho likvidaci a skládkování. Zároveň může být jedním z řešení v ČR, ale i globálního problému lidstva, což je hromadění odpadu na planetě.

Ochrana životního prostředí a naplňování cílů ESG

Technologie ERVOeco má pozitivní dopad na životní prostředí a planetu, protože efektivně a ekologicky snižuje množství skladovaného odpadu a jeho negativní dopad na přírodu. Pomáhá chránit životní prostředí pro budoucí generace. Firmy využívající technologii Ervoeco se mohou přihlásit k odpovědnosti za životní prostředí a přispět k naplňování pravidel EGS.

O technologii ERVOeco

Ervoeco je česká unikátní, inovační katalyticko-depolymerizační technologie od společnosti LOGeco, která je určená ke zpracování organického odpadu (pneumatiky, gumárenský odpad, čistírenské kaly, plasty apod.) a jeho přeměně na užitečné suroviny v podobě plynu, oleje a uhlíkatého zbytku. Depolymerizace je proces, při kterém jsou dlouhé organické polymery tepelně rozloženy na jednodušší molekuly, což umožňuje efektivní využití organických zbytků a minimalizaci odpadu.

Depolymerizaci si lze přestavit jako „rozebírání LEGO stavebnice“. Představte si, že organický odpad je jako složitá stavebnice, kde jsou dílky spojeny do dlouhých řetězců (polymerů). Tyto řetězce jsou těžko zpracovatelné v původním stavu. Depolymerizace pak způsobí to, že za pomoci tepelných reakcí dochází k oddělování jednotlivých dílků řetězců. Tak se dlouhé řetězce rozpadnou na jednodušší dílky (molekuly), které jsou mnohem snazší pro následné zpracování a užitečnější pro další využití.

Princip fungování této technologie je založen na termickém a chemickém rozkladu organických látek při využití nižších teplot, přidaných specifických katalyzátorů, a to celé bez přítomnosti kyslíku v hermeticky uzavřeném prostředí. Výsledkem je syntetický plyn a olej, přičemž obé lze využít jako surovinu nebo palivo např. pro výrobu elektrické nebo tepelné energie. Takto technologie ERVOeco rozkládá složité organické materiály na jednodušší primární suroviny, jako jsou plyny, oleje a pevný uhlíkatý zbytek.

Výhody technologie ERVOeco jsou zřejmé z hlediska životního prostředí a cirkulární ekonomiky. Zpracování organického odpadu pomocí depolymerizace snižuje množství odpadu a minimalizuje negativní dopady na planetu.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?